Advokátní kancelář Pardubice | POLÁKOVÁ POLÁK

POLÁKOVÁ POLÁK
Advokátní kancelář Pardubice

Poskytujeme všechny druhy právních služeb dle přání klienta, a to v podobě jednorázových konzultací, zastupování v konkrétních soudních či správních řízeních, i ve formě dlouhodobé spolupráce. Na každý právní problém se snažíme najít optimální řešení při zachování osobního přístupu ke klientovi a zachování profesionality, a to jak z hlediska naší odbornosti, tak respektující etická pravidla související s výkonem advokacie.

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti občanského, trestního a správního práva, včetně práva obchodních korporací.

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, ale též subjektům působícím ve veřejném sektoru, zejména obcím při nakládání s jejich majetkem a v oblasti dotací z národních zdrojů či evropských fondů.

Právní služby jsme schopni poskytnout v anglickém, španělském a německém jazyce.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), byla pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

NAŠE SLUŽBY

Pracovní právo

 • komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • příprava pracovněprávních dokumentů - pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • práce konané mimo pracovní poměr
 • pracovní úrazy a náhrada škody

Rodinné právo

 • zastupování v řízeních o rozvod manželství, o úpravě poměrů k nezletilým dětem, vypracování příslušných dohod
 • zastupování v řízeních o určení, zvýšení a snížení výživného pro děti, manžela, rozvedeného manžela
 • řešení otázek souvisejících s manželským majetkovým právem – sepis dohod, zastupování v soudních řízeních
 

Trestní právo

 • právní poradenství v oblasti trestního práva
 • podávání kvalifikovaných trestních oznámení
 • komplexní obhajoba klientů v trestním řízení (zastupování obviněných v přípravném řízení, obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů)
 • řádné a mimořádné opravné prostředky
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • problematika mladistvých v trestním řízení
 • vazba a výkon trestu
 • zastupování proti státu s nároky na náhradu škody

Správní právo

 • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona
 • problematika daní a poplatků
 • stavební právo včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů
 • správní soudnictví - zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • opravné prostředky ve správním řízení (odvolání, rozklad, obnova řízení, kasační stížnost)
 • problematika spojená s výkonem rozhodnutí správních orgánů
 

Veřejné zakázky

 • právní poradenství zadavatelům i dodavatelům v rámci zadávání veřejných zakázek
 • zpracování zadávací dokumentace
 • příprava související smluvní agendy
 • plnění registračních povinností
 • posuzování a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení
 • dohled nad realizací veřejných zakázek
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Vymáhání pohledávek

 • právní rozbor a návrh řešení, včetně případné realizace vhodného zajištění pohledávek
 • supervize nad splatností pohledávek a urgence zaplacení splatných pohledávek
 • právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek
 • soudní vymáhání pohledávek
 • jednání o prodeji pohledávek
 • zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce na majetek dlužníka (soudní exekuce a exekuce prostřednictvím exekutora)
 • přihlášení pohledávek v konkursu, uplatnění pohledávek v likvidaci
 • průběžné informování klienta o stavu vymáhaných pohledávek
 

Právo v oblasti nemovitostí

 • kompletní právní servis při správě nemovitostí
 • kompletní právní servis při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu a jiných operacích týkajících se nemovitostí
 • sepisovaní smluv (kupní, darovací, zástavní a další) a právních analýz
 • zastupování při sporech týkajících se nemovitostí
 • příprava svěřeneckých smluv a provozování advokátní úschovy finančních prostředků
 • poskytování právní pomoci v otázkách vypořádání spoluvlastnictví

Advokátní úschovy

 • úschova finančních prostředků v rámci občanskoprávních vztahů (např. prodej či koupě nemovitostí)
 • úschova finančních prostředků v rámci obchodních vztahů (např. při převodu obchodního podílu)
 • úschova cenných papírů (akcie, směnky)
 • úschova listin (smlouvy, atp.)
 

Právo obchodních korporací

 • konzultace a právní poradenství v oblasti zakládání, fungování a restrukturalizace společností
 • konzultace a právní poradenství v oblasti změn zakladatelských dokumentů společností
 • organizace Valných hromad
 • ostatní agenda podléhající úpravě zákona o obchodních korporacích

Azylové právo

 • kompletní právní servis v oblasti dlouhodobých a trvalých pobytů na území ČR
 • zastupování ve správním řízení v záležitostech pobytové agendy
 • pomoc při vyřizování pracovních povolení cizinců mimo EU
 

Zdravotnické právo

 • náhrady škody na zdraví
 • úhrada zdravotní péče
 • nároky vyplývající z revizí prováděných zdravotními pojišťovnami u smluvních partnerů
 
M2M2Z